Vedtægter

Vedtægter for Kragelund- Forsamlingshus (revideret 23.01.2004)


Navn og hjemsted
§ 1 Foreningens navn er ”Kragelund Forsamlingshus” med hjemsted i Kragelund, Vejen Kommune.

Formål
§ 2 Foreningens formål er at virke, som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt – kulturelt arbejde.

Medlemsskab
§ 3 Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner eller husstande hjemmehørende i eller med tilknytning til Kragelund.
Medlemskab opnås gennem betaling af årligt medlemskontingent fastsat på generalforsamlingen.

Generalforsamling
§ 4 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned med følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning om forsamlingshusets virksomhed i det forløbne år.
3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4 Fastsættelse af kontingent
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg af bestyrelse.
7 Valg af revisor.
8 Eventuelt

Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel ved advertering i de lokale aviser og eventuelt ved opslag. Forslag der ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har kun én stemme, mens en husstand har to. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer herfor, samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingen afholdes har været bekendsgjort i den lokale presse.

Ekstra Ordinær Generalforsmaling
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 3/5 af bestyrelsen eller 50% af medlemmerne ønsker det. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling

Bestyrelse
§ 6 Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer Medlemmerne vælges for en periode af 2 år ad gangen ved almindelig stemmefrihed. Hvert år afgår efter tur medlemmer, første gang efter lodtrækning således at henholdsvis 2 og 3 medlemmer afgår. Hvert år vælges 1 suppleant til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Hvis en suppleant i årets løb indtræder i stedet for et medlem hvis valgperiode ikke udløber ved næste generalforsamling vælges der ved denne et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år, samt 1 suppleant for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden.

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt – dog mindst 2 gange årligt. Ekstraordinær bestyrelsesmøde kan indkaldes hvis 3 af medlemmerne begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens møder føres protokol, der underskrives af formanden (eller i hans forfald næstformanden) og sekretæren.

Drift
§ 7 Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med den formål. Det påhviler således bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillede bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige det til driften evt. nødvendige personale samt at udarbejde årlige regnskaber. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med kassereren.

Kapitalforhold og hæftelse
§ 8 Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom og indtægter ved udleje af lokaler m.m. Foreningens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i pengeinstitutter på forsamlingshusets navn eller anbringes i overensstemmelse med de for anbringelse af umyndiges midler gældende regler. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelse eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

Regnskab og revision
§ 9 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af en generalforsamlings valgt revisor.

Opløsning
§ 10 Til ophævelse af foreningens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens formue til almennyttige kulturelle formål inden for Vejen kommune.

Niels Balslev Svend O. Hansen